FRISS HÍREK
  • Megujitlak_marika
MEGÚJÍT-LAK

A MEGÚJÍT-LAK  házikót az Egyházközségi Nővérek Társasága  a Gondviselő Isten

Bővebben

  • DSC_0521
Az Oltáriszentség gyökerei az Ószövetségben

Az Egyházközségi Nővérek Társasága lelkigyakorlatot szervezett egyházközségekben,

Bővebben

  • img
Megújították fogadalmukat az egyházközségi nővérek Piliscsabán

  Az Egyházközségi Nővérek Társasága tagjai megújították szerzetesi fogadalmukat a

Bővebben


 

KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

 

 


 RENDEZVÉNYEINK

FRISS PRÉDIKÁCIÓK
23okt
feltamadas

Bindes Ferenc : Az apostolok küldetése

Bindes Ferenc atya elmélkedése az apostolok

Bővebben
DUNAPARTI IGE

2018. 04. 20.

A jeruzsálemi keresztényüldözés idején Saul még mindig dühtől lihegve halálra kereste az Úr tanít-ványait. Elment a főpaphoz, és arra kérte, adjon neki ajánlólevelet a damaszkuszi zsinagógához. Az volt a szándéka, hogy elfogja és Jeruzsálembe viszi azokat a férfiakat és nőket, akikről kideríti, hogy az új hit követői. Már közel járt Damaszkusz-hoz, amikor egyszerre mennyei fény vette körül. A földre esett, és hallotta, hogy egy hang így szól hozzá: „Saul, Saul, miért üldözöl engem?” Erre ő megkérdezte: „Ki vagy te, Uram?" A hang foly-tatta: „Én vagyok Jézus, akit te üldözöl. Állj fel, menj be a városba! Ott majd megmondják neked, mit kell tenned.” Az útitársak ijedtükben némán álltak, mert hallották ugyan a hangot, de senkit sem láttak. Saul pedig fölkelt a földről, kinyitotta a szemét, de semmit sem látott. Kézen fogva ve-zették be Damaszkuszba. Három napig nem látott, nem evett és nem ivott. Élt akkor Damasz-kuszban egy Ananiás nevű tanítvány. Látomásban így szólt hozzá az Úr: „Ananiás!” „Itt vagyok, Uram!” – felelte. Az Úr pedig folytatta: „Menj az Egyenes-utcába! Keresd meg Júdás házában a tarzusi Sault! Nézd, éppen imádkozik!” Ugyan-ekkor Saulnak is látomása volt: Ananiást látta, ahogy belép őhozzá, és ráteszi kezét, hogy visz-szanyerje látását. Ananiás ekkor így tiltakozott az Úr előtt: „Uram, sokaktól hallottam, hogy ez az ember mennyi gonoszságot követett el Jeruzsá-lemben szentjeid ellen. Felhatalmazása van a főpapoktól, hogy itt is elfogjon mindenkit, aki segítségül hívja nevedet.” Az Úr ezt válaszolta neki: „Menj csak, mert őt választottam eszközül, hogy hirdesse nevemet a pogányoknak, a kirá-lyoknak és a választott nép fiainak. Megmutatom majd neki, mennyit kell értem szenvednie.” Ananiás elment. Belépett a házba, rátette kezét Saulra, és így beszélt hozzá: „Saul testvér! Urunk, Jézus, aki megjelent neked idejövet az úton, ő küldött ide engem, hogy visszanyerd látásodat, és eltelj a Szentlélekkel.” Hirtelen mintha valami hályogféle hullott volna le a szeméről. Vissza-nyerte látását. Megkeresztelkedett, majd ételt vett magához, és erőre kapott. Néhány napig a damaszkuszi tanítványok között maradt, aztán hirdetni kezdte a zsinagógákban, hogy Jézus az Isten Fia.      ApCsel 9,1-20
Amikor dühtől lihegve védelek Téged, valójában üldözlek Téged... Védj meg engem, és taníts meg ma szolgálatodra engem, názáreti Jézus, én Uram, én Istenem!

Száraz László
c. esperes, c. prépost, püspöki tanácsos

 

 

 
LEGUTÓBBI HÍREK
FOTÓ SLIDER