Imák a papokért

 • A Prohászka Imaszövetség imája

  Köszönjük papjainkat, akik feléd vezetnek, segítenek bennünket életünk útjain. Szenteld meg őket, hogy szentek legyenek, és szentül szolgáltassák ki szentségeidet! Óvd meg őket a veszélyektől és adj nekik sok neked tetsző örömet, bennünk Téged szolgáló életükben! Adj új papi és szerzetesi hivatásokat! Hívj szolgálatodba fiatal fiúkat és lányokat, és ha Neked úgy tetszik, hívj az én családomból is, hogy ők magukat neked adva, a világról lemondva neked tetsző, boldog életet éljenek! Szűz Mária, az Egyház és a papok Édesanyja, könyörögj érettünk! Ámen.

  Több itt: Prohászka Imaszövetség – Székesfehérvári Egyházmegye

 • Apor Vilmos Imaszövetség imája

  Istenünk, Te a szükség idején Boldog Apor Vilmos püspökben szíved szerinti pásztorra bíztad a Győri Egyházmegye híveit. Közbenjárására tekints ma is jóságosan reánk!

  Te ismered létszámban megfogyatkozott papjaid buzgóságát és erőfeszítéseit, ismered küzdelmeiket, és korunk emberének lelki igényeit is. Te tudod, milyen sok az aratnivaló, ezért sok jézusi lelkületű papra van szüksége Egyházmegyénknek.

  Arra kérünk, hogy a Győrött vérrel könnyezett Szűzanyánk közbenjárására és a hívek könyörgésére áraszd ki Szentlelkedet! Add, hogy segítségével – papok és hívek egyaránt – újjászülessünk a krisztusi életben!

  Kérünk továbbá, bátorítsd fiataljainkat, hogy az általad megszólítottak papként vagy szerzetesként merjék vállalni híveid szolgálatát, és legyenek készek Boldog Vilmos püspökhöz hasonló odaadással szolgálni a Te dicsőségedet és az emberek üdvösségét! Ámen.

  (Győri egyházmegye.) Több róla itt: Kérjük Apor Vilmos püspök közbenjárását a járvány idején is! | Magyar Kurír

 • Boldogasszony Imaszövetség imája a papokért

  Úr Jézus Krisztus, néped örök Főpapja, a pásztorok és a nyáj Pásztora, szolgáid Mestere és Barátja, papjaidért könyörgünk Hozzád!

  Ébreszd fel Egyházadban apostolaid szellemét, hogy néped növekedjék számban és érdemekben. Küldj munkásokat aratásodba és tedd őket szereteted tanúivá. Vezesd be elhivatottjaidat mind mélyebben igazságaidba. Öltöztesd igazságba küldötteidet és irányítsd őket Szentlelkeddel a helyes úton. Tedd őket a szentségek méltó kiszolgáltatóivá. Töltsd el őket jósággal és atyai gonddal a rájuk bízott közösségek, híveik iránt. Kapcsold össze szolgáidat egymással és közösségeikkel békességben és testvéri közösségben.

  Adj szívükbe elhivatottságot Isten dicsőségéért és a lelkek üdvösségéért. Bátorítsd őket munkájukban, vigasztald őket magányukban és töltsd el őket szeretettel a kereszt iránt.

  Add, hogy életükkel és szavukkal legyenek hűséges szolgáid és szent titkaid hirdetői. Haláluk óráján légy irgalmas bírájuk és vedd föl őket mennyei örömödbe.
  Ámen.

  Több itt: Boldogasszony Imaszövetség

 • Cursillos ima a papokért

  Uram, ne olyan papokat adj nekünk, amilyeneket megérdemlünk,
  Hanem jó papokat adj nekünk! Uram! 
  akik átérzik hívatásuk fenségét – és nem saját dicsőségüknek tekintik azt.
  akik neked kívánnak szolgálni,
  akik hűségesen feltárják előttünk terveidet 
  akik a te igazságaidat hirdetik – és nem saját elképzeléseikbe ragadnak bele egyre jobban.
  akik nem restellnek mindenfelé rólad beszélni, de tudnak saját magukról tapintatosan hallgatni. 
  akik meggyőződéssel hiszik és vallják mindazt, amit Te tanítasz – nem csupán velünk akarják megtartatni Evangéliumodat.
  akik a vagyon harácsolásában nem kelnek versenyre velünk – hanem nekünk példát adva előttünk lépnek a göröngyös útra. 
  És kérjük, Uram, segíts minket, hogy megértsük azt, hogy ők is emberek, – és segítsd őket is, hogy egyre jobban megértsék és megéljék, hogy mi bennük keressük a te jóságos arcodat, Uram!

 • Erdő Péter bíboros imája a papok évében

  Mindenható Isten!

  Te elküldted Fiadat a világba, hogy Megváltónk és örök főpapunk legyen, és kiárasztottad a Szentlelket, hogy működjön Egyházadban. Kérünk, erősítsd és vezesd az életszentség útján püspökeinket és papjainkat, akikkel megajándékoztad Egyházadat!

  Ébressz papi hivatásokat!

  Adj bátorságot fiataljainknak, hogy igent mondjanak hívásodra, és állhatatosak maradjanak küldetésükben!Adj lendületet, energiát és áldozatkészséget papjaidnak!

  Add, hogy a világi hívők imával és tettekkel segítsék lelkipásztoraikat és egymást a Hozzád vezető úton!
  Vezesd családjainkat és közösségeinket a hit, a remény, a szeretet és az egység hiteles megélésének útján, hogy életük példájával sokakat Hozzád vonzzanak!

  Szentséges Szűz Mária, Egyházunk Anyja, Vianney Szent János, a papok védőszentje és Istennek minden szentjei! Támogassátok imáinkat hathatós közbenjárásotokkal, hogy az Egyház a Szentlélek segítségével, a papok és a hívek életszentsége által megújuljon, s így egyre tökéletesebben tölthesse be hivatását a lelkek üdvösségének munkálásában!

 • Hálaadás a hiteles papokért

  Hála Neked, Uram, a hiteles papjainkért, hogy végtelen jóságodban papokat adtál nekünk!
  Hála Neked minden szentmiséért, amelyben papjaid szava közénk hoz Téged!
  Hála Neked a kegyelmekért, amelyeket a bérmálásban, a gyónásban, a betegek szentségében és a szentelményekben közvetítenek!
  Hála Neked a szentéletű papokért, akikben példaképet találunk, és a küszködőkért, akiknek segíthetünk!
  Hála Neked, hogy imádkoznak értünk, és hogy imádkozhatunk értük!
  Hála Neked, hogy általuk vigasztalod a szomorkodókat, felvilágosítod a kételkedőket, jársz a bűnösök után!
  Hála Neked minden munkájukért, amellyel a Te országodat építik, és hogy ebben osztozhatunk velük!
  Hála Neked minden szenvedésükért, amellyel a Te szenvedésedben részesednek, és hogy ebben osztozhatunk velük.
  Hála Neked, hogy Téged szeretnek mibennünk, és hogy bennük mi Téged szerethetünk!
  Hála Neked, s dicséret és dicsőség az ő szavukhoz és istendicséretükhöz társulva most és mindörökké! Ámen

 • II. János Pál pápa imája a papokért

  Uram, bizalommal fordulunk hozzád!
  Isten Fia, téged az Atya minden idők minden emberéhez küldött a Föld minden részére!
  Téged kérünk Mária által, a Te Édesanyád és a mi édesanyánk által:
  ne engedd, hogy Egyházad hiányt szenvedjen hivatásokban, különösen ne hiányozzanak azok, akik egészen a Te Országodért szentelik magukat.

  Jézus, Te vagy az ember egyetlen Megváltója!
  Testvéreinkért imádkozunk hozzád, akik igent mondtak Neked a papságra, a megszentelt életre, vagy a misszióra szóló hívásodra.
  Add, hogy életük napról napra megújuljon, és élő Evangéliummá váljanak.

  Irgalmas és szent Urunk, küldj szüntelenül új munkásokat Országod aratásába!
  Segítsd azokat, akiket arra hívsz, hogy napjainkban kövessenek Téged!
  Engedd, hogy akik arcodat szemlélik, örömmel válaszoljanak a csodálatos küldetésre, amelyet rájuk bíztál, néped és valamennyi ember javára.

  Istenünk, aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodol, most és mindörökké. Ámen.

  Vatikán, 2003. november 23.

 • II. János Pál pápa imája hivatásokért Európában

  Úr Jézus Krisztus, Te, Aki Egyházadat a világ útjain vezeted, fordítsd tekintetedet Európára, erre a nagylelkű földrészre.

  Századokon át misszionáriusok seregei indultak innen, hogy a föld minden sarkába elvigyék Evangéliumodat.

  Ma Európának is szüksége van olyanokra, akik bátran és hűséggel hirdetik üdvözítő szavadat.

  Isten Fia, adj sok fiatal szívébe készséget, hogy elfogadják hívásodat, legyőzzék a félelmet, ami érthető egy fönntartás nélküli elkötelezettség előtt.

  Ismételd meg nekik azt az erős és meggyőző hívást,ami Pétert arra vezette, hogy így válaszoljon:
  „A Te szavadra kivetem a hálót!” (Lk.5,5).

  A Te kegyelmed legyen számukra láng, amely megvilágít és fölmelenget, erős szikla, amely megtart és biztonságot nyújt, a bizalomnak és a mindig új lelkesedésnek a forrása.

  Kérünk Téged a szülőkért, akik munkatársaid az élet továbbadásában, hogy gyermekeiket elvezessék arra a fölfedezésre, hogy az élet megosztandó ajándék.

  Neked ajánljuk a papokat, a megszentelt hivatásban élő férfiakat és nőket, hogy örömmel tegyenek tanúságot arról, milyen szép teljesen Hozzád tartozni,

  Hozzád, az élet Istenéhez.

  Rád bízzuk a hitoktatókat és a nevelőket, hogy hatékonyan irányítsák a fiatalokat arra, hogy vállalják a küldetést, amit személyesen róluk gondoltál el öröktől fogva.

  Isteni Mester, Te magad beszélj Egyházadhoz, hogy egyre inkább olyan Egyházzá váljék, mely meghív, megszentel és küldetést ad.

  Szegénységünk tudatában fordulunk hozzád, Úr Jézus, és kérjük Édesanyádnak, Máriának, az Apostolok Királynőjének közbenjárását.

  Amen.

 • Ima a Pápáért

  Isteni Üdvözítőnk! Az igazságot kereső világ ma mindinkább Szent Péter utóda felé fordul, s tőle várja a választ megoldatlan problémáira.
  Adj, Uram, Szentatyánknak bölcsességet, végtelen türelmet, hogy a mai nyugtalan világban felismerje az utat, melyen vezetnie kell egyházadat.
  Töltsd el őt evangéliumi határozottsággal és bátorsággal, hogy finom tapintattal távolítsa el a korlátokat, melyek hátráltatnak bennünket a hozzád és egymás felé vezető úton. Erősítsd meg Szentlelkeddel, hogy ellen tudjon állni minden törekvésnek, mely az újszerűség vagy hagyománytisztelet köntösében aláássa egyházunk kivívott tekintélyét.
  Rendelj mellé jó tanácsadókat, akik mindig az egész egyház isteni küldetését tartják szem előtt, s nem átmeneti, esetleg látványos sikerekre törekednek.
  Add, hogy a katolikus egyház feje szót emeljen minden igazságtalanság, minden embertelenség ellen, amely a földön előfordul, akár velünk, keresztényekkel, akár olyanokkal történik, akik távol állnak Krisztus egyházától.
  Az egyház ellenségei is pápánkban lássák alapvető emberi jogaik legőszintébb védelmezőjét.
  Ajándékozd meg őt jó egészséggel, jó kedéllyel. Mindig szerető szívvel jöjjön közénk, bármely szögletébe is a földnek.
  Érezze, mindenütt hűséges gyermekei fogadják, akik imádkoznak érte:
  Tartsd meg, Isten, Szentatyánkat, Krisztus helytartóját!

 • Ima a papi hivatásokért

  Ó Jézus, lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretett nyájadra.
  Adj nekünk a Te szent szíved szerinti papokat és fiataljainkban éleszd fel a hivatás kegyelmét.
  Ezt kérjük tőled Mária, az Egyház anyja közbenjárására. Ámen