Imák a papokért

 • Ima a papnövendékekért  

  Dicsőítünk Téged, irgalmas Atyánk, hogy Fiadat elküldted a világba, hogy minket megszabadítson a bűntől és elárasszon a Szentlélek ajándékaival.
  Küldetése folytatására Ő elküldte apostolait, szeretetének hordozóit, hogy hirdessék az Evangéliumot minden népnek, és a hívőknek új életet kínáljanak a Keresztség és az Eucharisztia által.
  Tekints Urunk kegyesen a férfiakra, akik a papságra készülnek, különösen az egyház missziós területein.
  Töltsd be lelküket állhatatossággal és bátorsággal, hogy céljukat elérjék – pappá szenteljék őket, és így folytatni tudják az apostolok munkáját a mai világban.
  Kérünk Téged, a mi Urunk Jézus Krisztus által.

 • Ima a Papok Nagyasszonyához

  Szűzanyánk, Főpapunk, Krisztus Anyja
  És a világ minden papjának Anyja.
  Te különös szeretetettel viseltetsz a
  Papok iránt, mert ők egyszülött Fiadnak élő képmásai.
  Földi életeden át Jézusnak szolgáltál,
  A mennyben sem szűntél meg
  Segítségére lenni.
  Imádkozzál papjainkért!
  Velünk együtt kérjed Mennyei Atyánkat:
  Küldjön munkásokat aratásába!
  Eszközölj ki számunkra papokat,
  Hogy szentségekkel lássanak el
  Minket, Krisztus Örömhírét hirdessék szüntelen,
  És arra tanítsanak, hogyan válhatunk
  Valóban Isten gyermekeivé! Szűzanyánk!
  Kérjed Mennyei Atyánkat:
  Ébresszen sok ifjúban papi hivatást!
  S mivel szíved könyörgése mindent elérhet Mennyei Atyánknál,
  Esdj ki nekünk szent életű papokat!
  Ámen!

  Az országos Teréz Misszió imája

 • Ima egy papi szív megtéréséért 

  Édes Jézusom, magamra vállalom a mai nap  imáimmal a Te gondod egy papi szív megtéréséért Hozzád.  Te határozd meg,  melyik papi lelket követeled. Amen

  Jézus Szíve, Szeretet Lángja, kegyelmezz nekünk!

  (13x imádkozzuk) Szent Rafael, arkangyal, vezesd őt az igazság és a hit útján.
  (majd 13x imádkozzuk) Hiszekegy Istenben…

 • Ima Papjainkért

  Uram, köszönjük neked egyházközségünk papját.
  Köszönjük, hogy a papi hivatásra szólítottad, hogy erőt adtál neki a nehéz hivatás elfogadására. (Vajon megköszöntük-e ezt legalább egyszer is neki!)
  Töltsd el őt, Jézusom, ügyed iránti lelkesedéssel, buzgalommal és irántunk érzett felelősségtudattal, hiszen elsősorban tőle kapjuk hétről hétre a tanítást, melyről meghagytad tanítványaidnak, hogy hirdessék az egész világon minden népnek az idők végzetéig.
  Adj papunknak, Uram, reményt és erőt, amikor úgy érzi, csalódott bennünk vagy netán elöljáróiban. Ne engedd, hogy kedvét szegje a mellőzés, a sikertelenség, a meg nem értés, a magány.
  Mindig a papunk maradjon: az igazságra, szeretetre, vigasztaló jó szóra vágyó egyszerű hívőké.
  Bennünk pedig legyen meg a bátorság, hogy vállaljuk a vele való a sorsközösséget: szívünk és ajtónk mindig nyitva álljon előtte, otthonunk az ő otthona is legyen.
  Ne engedd , Uram, hogy miattunk valamikor is megbánja, amiért követte hívásodat.
  Add, hogy oltártestvéreivel mindig békében és szíves megértésben éljen.
  Ajándékozd meg papi életét tiszta örömökkel, boldog, derűs napokkal, hogy amikor élete alkonyán visszatekint szent szolgálatára, hálatelt szívvel mondjon köszönetet neked, amiért kiválasztottad.
  Ámen

 • Ima papokért

  Urunk, adj jó papokat nekünk, ne olyanokat, amilyeneket megérdemlünk!
  Akik hivatásuk fenségét átérzik, és azt nem saját fényüknek tekintik.
  Akik neked szolgálni szeretnének,  és nem uralkodni akarnak helyetted.
  Akik a te igazságaidat hirdetik,  és nem saját igazságaikat terjesztik.
  Akik a te akaratodat kutatják, és nem a sajátjukat erőltetik ránk.
  Akik nem szégyellnek rólad mindenütt beszélni, de tudnak tapintatosan magukról hallgatni.
  Akik nem akkor nyugtalanok, ha miattad őket éri bántás, hanem mikor miattuk téged ér ócsárlás.
  Akik hiszik mindazt, amit tanítottál, és azt nemcsak velünk elhitetni akarják.
  Akik nem velünk versengve gyűjtik az anyagiakat, hanem velünk együtt járják a göröngyös utakat.

  Végül, Urunk, engedd megérteni,  hogy ők is csak emberek, és ők is minél jobban megértsék: 
  mi bennük keressük jóságos arcod fényét! Ámen

  A zugligeti fiatalok Avilai Szt. Terézről, és  Szt. Rafael főangyalról nevezett csoportjainak közös imája azokért a papokért, akik a Zugligeti  Szent Család plébánián szolgáltak, vagy az Úr ebből a közösségből hívta őket munkatársul.

 • Ima papokért és szerzetesekért

  Boldog és boldogító, legszentebb Szentháromság!
  Örvendeztesd meg fiaidat és leányaidat, akiket arra hívtál, hogy hirdessék szereteted nagyságát, irgalmas jóságodat és szépségedet.
  Szentséges Atya, szenteld meg fiaidat és leányaidat, akik neved dicsőségére neked szentelték magukat. Kísérd őket hatalmaddal, hogy tanúsíthassák: Te, aki mindenek forrása vagy, egyedüli forrása vagy a szeretetnek és a szabadságnak. Köszönjük neked az Istennek szentelt élet ajándékát, mely a hitben téged keres, s a maga egyetemes küldetésében mindenkit arra hív, hogy a Hozzád vezető utat járja.

  Megváltó Jézus, megtestesült Ige, miként életformádat megtanítottad azoknak, akiket meghívtál, vonj magadhoz továbbra is embereket, akiknek a mai emberiség számára az irgalmasság letéteményeseivé, visszajöveteled hirnökeivé és az eljövendő föltámadás javainak élő tanúivá kell lenniük. Semmiféle szorongatás el ne szakítsa Tőled és a te szeretetedtől őket!

  Szentlélek, a szívekbe kiáradt Szeretet, aki a lelkeknek kegyelmet és lobogást ajándékozol, örök élet Forrása, aki a számtalan karizmával beteljesíted Krisztus küldetését, minden Istennek szentelt személyért könyörgünk hozzád. Töltsd el szívüket a belső bizonyossággal, hogy szeretetre, dicsőítésre és szolgálatra vannak kiválasztva. Engedd, hogy megízleljék barátságodat, töltsd el őket örömöddel és vigasztalásoddal; segítsd őket, hogy legyőzzék a nehézségeket, s ha elestek, bizalommal tudjanak fölkelni; tedd őket isteni szépséged tükrévé.
  Adj nekik bátorságot, hogy fogadni tudják korunk kihívásait és kegyelmedet, hogy Üdvözítőnk, Jézus Krisztus jóságát és emberszeretetét elvihessék az embereknek . Ámen

  (vö. Tit 3,4).

 • Ima Püspökeinkért

  Uram, Jézus Krisztus, egyházad pásztora és feje! Kérünk téged, segítsd püspökeinket áldásod erejével, hogy számunkra téged helyettesítsenek, buzgóságukkal lelkesítsenek minket.
  Szeretetükkel és példás életmódjukkal tanítsák papjainkat és bennünket is az evangéliumi igazságra, hogy korunkban kereszténynek lenni elsősorban annyit jelent, mint: sohasem a kizsákmányolók, hanem mindig a szegények, az elnyomottak között lenni; soha és sehol az erősek, a hatalmaskodók, hanem mindig és mindenütt a gyengék, a kiszolgáltatottak mellé állni;
  sohasem a gyávák és megalkuvók, hanem mindig az őszinték és bátrak között lenni; soha és semmiféle körülmények közt nem az igazságtalansággal, hanem mindig és minden körülmények között az igazságosság mellett tartani.
  Adj, Uram, püspökeinknek jóságos, megértő szívet, hogy lelkipásztoraink mindig őszinte bizalommal fordulhassanak hozzájuk.
  Érezzék meg: püspök atyáink szeretik őket, szívükön viselik a gondokat, melyeket éppen mi rakunk a vállukra.
  Lássák meg, főpásztoraink minden áldozatot készek meghozni értük, s főképp azokat veszik pártfogásba, akiknek papi munkáját mi, világi hívők különösképpen is megterheljük s próbára tesszük.
  Add, Urunk, hogy püspök atyáink türelmükkel erősítsenek, imáikkal megáldhassanak, tanításukkal irányítsanak, és a te szent népeddé neveljenek bennünket!

 • Imádság Kispapjainkért

  Úr Jézus Krisztus, az Atyának Fia, örök Főpap!
  Te hívtad meg e fiatalokat szolgálatodba. Kérünk, add nekik már most ajándékul Lelkedet: a bölcsesség és értelem Lelkét, a tudomány és jámborság Lelkét, a tanács és erősség Lelkét és az istenfélelem Lelkét, hogy igazi papi emberekké váljanak. Adj nekik jósággal, önzetlenséggel, alázattal teli szívet. legyenek józanon és éberek, egyenesek és fegyelmezettek, szerények és nagylelkűek. Veled és Benned imádkozzanak. Add, hogy szívósan kitartsanak a tanulás napi munkájában, készségesek legyenek szellemük és szívük sokoldalú képzésében. Mindenek előtt pedig add meg nekik a Te papi lelkületedet, s engedd, hogy már most éljék, amit hirdetni fognak. Ámen.

 • Kis fohász a papokért

  Imádkozzunk a papokért szerte a világon!
  Ó Uram, védelmezd őket legszentebb véreddel, mert ők a Te evangéliumodat hirdetik mindenhol!
  Szereteted adjon nekik erőt, hogy hordozzák a kereszteket, amelyekkel életünk során bátorsággal és hittel szembe kell nézniük!
  Ó Szentlélek, a te békéd és örömöd legyen minden pappal! Ámen

 • kis Szent Teréz imája a papokért

  Jézus, örök főpap!

  Tartsd meg papjaidat legszentebb Szíved oltalmában, ahol senki sem árthat nekik.
  Őrizd meg szeplőtelenül fölkent kezüket, melyekkel naponta érintik szent testedet.
  Őrizd meg tisztán ajkukat, mellyel kimondják az átváltozás szavait
  Őrizd meg tisztán és minden földi érdektől mentesen szívüket, melyeket dicsőséges papságod magasztos pecsétje ékesít.
  Növeld bennük az irántad való szeretetet és hűséget, mentsd meg őket a világ mételyétől.
  A kenyér és bor átváltoztatásának hatalmával együtt add meg nekik a lelkeket átváltoztató erőt is.
  Áldd meg munkájukat bő terméssel és ajándékozd nekik egykor az örök élet koronáját.